Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Đe dọa

Cộng đồng YouTube có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi và chúng tôi muốn cộng đồng này tiếp tục phát triển. Để đảm bảo chúng tôi có thể thực hiện được mục tiêu này, nội dung đe dọa gây thương tích thân thể nghiêm trọng đối với một cá nhân cụ thể hoặc một nhóm cá nhân xác định sẽ bị xóa.
Đe dọa
                           Đe dọa


Những người đe dọa người khác có thể nhận được cảnh báo trên tài khoản của họ và tài khoản của họ có thể bị chấm dứt.
Báo cáo hành vi đe dọa
Gắn cờ cho video: Bạn có thể báo cáo hành vi đe dọa bạo lực nghiêm trọng bằng cách gắn cờ cho video đó.

Gửi báo cáo lạm dụng: Nếu bạn tìm thấy nhiều video, nhận xét hoặc toàn bộ tài khoản của người dùng mà bạn muốn báo cáo, hãy truy cập công cụ báo cáo của chúng tôi, tại đây bạn có thể gửi khiếu nại chi tiết hơn.

Xin lưu ý: Nếu bạn cảm thấy mình đã bị đe dọa bạo lực nghiêm trọng, hãy liên hệ với cơ quan hành pháp ở địa phương.

Related Posts

Đe dọa
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.